(1)
Tilkidjiev, N.; Milenkova, V.; Nedelcheva, T.; Petkova, K.; Hristova, S.; Mileva, N. Successful Roma: From Historically Inherited Biases to Modern Identity. RCV 2010, 21, 203-212.