Sărăcia și inegalitățile socioeconomice. Provocări pentru politicile sociale în România postdecembristă

https://doi.org/10.46841/RCV.2021.03.07

Authors

Keywords:

social policy, at-risk of poverty rate, at-risk of poverty or social exclusion, persistent poverty, severe material deprivation, economic and social inequality, social transfers

Abstract

Poverty or social exclusion programs, under their multiple forms, are of decision makers' concerns at global, European, regional, and local levels. They emerge as the primary objectives of sustainable development strategies.

The deepening of economic and social inequalities multiplied the risk of poverty or exclusion for highly vulnerable groups. Monitoring groups at risk of poverty and social marginalization, especially children and youth, is imperative today. Monitoring reports have been included in all country strategies and EU recommendations. In this context, measuring poverty in all its complexity using social indicators defined according to a common methodology at the European level might help identify specific cases of vulnerable persons, and provide effective support measures for groups exposed to the marginalization risk.

In Romania, particular attention is paid currently to children, the group most exposed to poverty. Romania is ranked first with the highest percentage of children exposed to poverty or social exclusion, followed by Bulgaria and Greece. Finding social balance in a modern economic system presupposes promoting a highly equitable society with benefits and investments in essential sectors for equality and human development such as education, health, culture, social work, civic and political participation, etc. Sectorial social policies might increase the efficiency of social transfers for poverty or social exclusion reduction in an integrated modern vision. They might also ensure future increases in the quality of life for vulnerable groups or persons.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Elena Zamfir, Research Institute for the Quality of Life, Romanian Academy

Address: 13 September Road no. 13, District 5, 050711, Bucharest, Romania.
Email: ezamfir1@gmail.com

References

Banca Mondială. 2015. Studiu de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, 2015−2020.

Banca Mondială. 2016. Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România.

Banca Mondială. 2018. From Uneven Growth to Inclusive Development. Romania’s Path to Shared Prosperity.

Banca Mondială/Guvernul României. 2015. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015−2020.

Cace, Sorin (coord.). 2010. Economia socială în Europa. București: Expert.

Comisia Europeană. 2010. Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru European pentru coeziunea sociale și teritorială. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și social European și Comitetul Regiunilor.

Comisia Europeană. 2019. Document de lucru al serviciilor Comisiei. Raportul de țară din 2019 privind România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor economice. Accesibil la: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ecd25ee6-3b6b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-search.

Comisia Europeană. 2020. Document de lucru al Serviciilor Comisiei. Raportul de țară din 2020 privind România. Accesibil la:https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b39ae9a-5945-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-118463291.

Curtea de Conturi Europeană. 2020. Raportul special Combaterea sărăciei în rândul copiilor. Este necesară o mai bună direcționare a sprijinului oferit de Comisie.

EBRD. 2020. Strategia de țară a României 2020-2025, aprobată de Consiliul de Administrație în 23 aprilie 2020. Accesibil la:https://www.ebrd.com/strategy-and-policy-coordination/strategy-for-romania-romanian.pdf.

Florian, Bogdan și Sebastian Țoc. 2020. Policy note: Educația în timpul pandemiei. Răspunsuri la criza nesfârșită a sistemului educațional românesc. Accesibil la: http://bibliotecadesociologie.ro/download/florian-bogdan-toc-sebastian-2020-policy-note-educatia-in-timpul-pandemiei-raspunsuri-la-criza-nesfarsita-a-sistemului-educational-romanesc/.

Guvernul României. 2016. Pachet integrat pentru combaterea Sărăciei.

Guvernul României. 2018. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, Strategia 2030, H.G. nr. 877/ 2018.

Institutul Național de Statistică. 2018. Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, anul2017. Accesibil la: https://insse.ro/cms/ro/content/dimensiuni-ale-incluziunii-sociale-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1.

Institutul Național de Statistică. 2019. Statistica protecției Sociale-ESSPROS - 2017. Accesibil la: https://insse.ro/cms/ro/content/statistica-protec%C5%A3iei-sociale-esspros-anul-2017.

Mihăilescu, Adina. 2004. Minimul de trai şi costurile sociale. Concepte operaţionale în analiza calităţii vieţii. Iași: Editura A’92.

Mihăilescu, Adina. 2019. „Evaluarea nevoilor populaţiei prin metoda normativă:1989−2018”. Sociologie Românească 17, nr. 1, pp. 35−53.

Ministerul Afacerilor Externe. 2020. Recomandarea Consiliului din 20 iulie 2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2020. Accesibil la: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/2020.11.04_rst_2020_ro_joue.pdf.

Ministerul Educației. 2020. Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Accesibil la: https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 2021. Strategia națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021−2027.

Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

Pop, Luana Miruna. 2014. „Investiție în copii: întreruperea ciclului de reproducere a dezavantajelor. Un studiu asupra Politicilor Naționale”. Raport Național România. Bruxelles: European Commission.

Pop, Luana Miruna. 2015. Draft National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction 2014−2020 in Romania: a game changer? European Social Policy Network (ESPN) Thematic Report. European Commission.

Pop, Luana Miruna. 2019a. “Financing social protection in Romania”. European Social Policy Network (ESPN) Thematic Report. European Commission.

Pop, Luana Miruna. 2020. Access to essential services for low income people in Romania. Brussels: European Commission.

Pop, Luana, Miruna. 2019b. “In-work poverty in Romania”. European Social Policy Network (ESPN) Thematic Report. European Commission.

Preoteasa, Ana Maria. 2018. Fațetele Muncii Precare in România [Multiples facets of precarious work in Romania], bilingual. Bucharest: Pro-Universitaria

Raport Friedrich Ebert Stiftung. 2020. Imbunătățirea protecției sociale din România.

Raport Social al ICCV. 2010. După 20 de ani: Opțiuni pentru România.București: Academia Română.

Raport Social al ICCV. 2011. România: răspunsuri la criză. București: Academia Română.

Raport Social al ICCV. 2020. Calitatea vieţii în timpul pandemiei: probleme şi politici de răspuns. București: Academia Română.

Raport social ICCV. 2020. Pandemia Covid 19 din perspectivă demografică. București: Academia Română.

Raport Social ICCV. 2020. Pandemia și standardul de viață. Politici de protecție social. București: Academia Română.

Raport. 1998. Strategia de Prevenire și Combatere a Sărăciei. Administrația Prezidențială a României.

Raport. 2002. Raportul Naţional Anti-Sărăcie şi Incluziune Socială. Bucureşti: CASPIS.

Raport. 2005. Joint inclusion memorandum. Universitatea din București.

Raportul de țară pentru România 2020: În timp ce fonduri europene semnificative sunt disponibile, dezinstituționalizarea adulților cu dizabilități se desfășoară într-un ritm lent. 2020. Accesibil la: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23331/raportul-de-tara-pentru-romania-2020-in-timp-ce-fonduri-europene-semnificative-sunt-disponibile-dezinstitutionalizarea-adultilor-cu-dizabilitati-se-desfasoara-intr-un-ritm-lent.

Salvați Copii. 2019. Copiii din România: rata mortalității cea mai mare din UE, deprivare materială severă alarmantă și clivaj inacceptabil rural/urban. Accesibil la: https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/9b/9bad6795-8da8-4f61-ab05-e95f09393fb2.pdf.

Stanciu, Mariana (coord.). 2010. Consumul populaţiei din România. Brașov: Omnia UNI S.A.S.T..

Stiglitz, Joseph. 2016. Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Growth and Shared Prosperity. New York:W. W. Norton & Company.

Townsend, Peter. 1993. The international Analysis of Poverty. Harvester Wheatsheaf.

Zamfir Cătălin. 2004. O analiză critică a tranziției. Ce va fi „după”?. Iași: Polirom.

Zamfir, Cătălin (coord.). 1995. Dimensiuni ale sărăciei în România. București: Expert.

Zamfir, Cătălin (coord.). 2019. Istoria socială a României. București: Editura Academiei Române.

Zamfir, Cătălin și Elena Zamfir. 2020. Calitatea vieții în timpul pandemiei: probleme și politici de răspuns. Un punct de vedere sintetic. București: ICCV.

Zamfir, Cătălin și Sorin Cace (coord.). 2020. Covid 19 în România. Date, analize, evoluții și statistici. București: Expert.

Zamfir, Cătălin, Simona Stănescu și Cosmin Briciu (coord.) 2010. Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.

Zamfir, Elena și Cătălin Zamfir (coord.). 1995. Politici sociale. România în context European, București: Alternative.

Zamfir, Elena și Iuliana, Precupețu (coord.). 2018. Calitatea vieții. Un proiect pentru România. București: Editura Academiei Române.

Zamfir, Elena, Ilie Bădescu și Cătălin Zamfir (coord.). 2000. Starea societății românești după 10 ani de tranziție. București: Expert.

Zamfir, Elena, Mălina Voicu și Simona Stănescu (coord.) 2020. Politici sociale în România după 30 de ani. Așteptări și răspunsuri. București: Editura Academiei Române.

Zamfir, Elena, Simona Stănescu, și Daniel Arpinte (coord.). 2015. Asistenta Socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției. Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, Eikon.

Zamfir, Elena. 1995. „Sărăcia: teorii și factori” (Cap. 4). În Elena Zamfir și Cătălin Zamfir (coord.). Politici sociale. România în context european. București: Alternative, pp. 50−79,

Published

2021-10-05

How to Cite

Zamfir, E. (2021). Sărăcia și inegalitățile socioeconomice. Provocări pentru politicile sociale în România postdecembristă. Calitatea Vieții, 32(3), 1–32. https://doi.org/10.46841/RCV.2021.03.07

Issue

Section

Studies